Fogyatékkal élők tájékoztatása

Az alábbiakban a fogyatékkal élő hallgatóink segítésére vonatkozó kérdéskörökkel foglalkozunk részletesen. A fogyatékossággal élő hallgató által igénybe vehető kedvezményeket a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat IV. fejezete (52-54. §) tartalmazza, így a szabályzat alapján a jelen oldalon az adható juttatásokat és nyújtható kedvezményeket foglaljuk össze.

 

Fogyatékossággal élő hallgató az a hallgató, aki mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

 

Elöljáróban szeretnénk leszögezni, hogy fogyatékkal élni és emiatt kedvezményt kérni a tanulmányok sikeres folytatásához nem „ciki”, tehát a fogyatékossággal élő hallgatók nyugodtan igényeljék azon kedvezményeket, amelyekre a TVSz alapján jogosultak. Természetesen ezen ügyekben is, mint általában minden hallgatói ügyben az adatokat és információkat csak az Egyetem azon munkatársai ismerhetik meg, akik erre jogosultak és akiknek egyébként a munkakörükben a kapott információkra vonatkozóan titoktartási kötelezettségük van.

 

A karok részéről a fogyatékossággal élő hallgatókkal az esélyegyenlőségi koordinátorok foglalkoznak, tehát a fogyatékossággal élő hallgatók a jogosultságok és a kedvezmények igénybe vételéhez, ill. bármilyen ügyes-bajos problémájuk esetén nyugodtan keressék meg a koordinátorokat:

 • Élelmiszertudományi Kar: Dr. Pomázi Andrea egyetemi docens (Pomazi.Andrea@etk.szie.hu)
 • Kertészettudományi Kar: Dr. Szabó Anna adjunktus (Szabo.Anna@kertk.szie.hu)
 • Tájépítészeti és Településtervezési Kar: Hubayné Dr. Horváth Nóra egyetemi docens (hubayne.horvath.nora@tajk.szie.hu)

 

 

A fogyatékos hallgatók esélyegyenlőségének biztosításával foglalkozó koordinátorok feladatai:

 • részvétel a fogyatékossággal élő hallgatók által benyújtott, fogyatékkal élő hallgatók részére adható kedvezmények, mentességek igénybe vételére irányuló kérelmek elbírálásában és nyilvántartásában, valamint a hallgatót érintő jogorvoslati döntésekben azzal, hogy az a koordinátor, aki a kérelem elbírálásában részt vett, nem vehet részt a jogorvoslati eljárásban,
 • kapcsolattartás a fogyatékossággal élő hallgatókkal, azok személyes segítőivel,
 • a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányai, vizsgái során alkalmazható segítségnyújtási lehetőségek biztosítása, illetve a fogyatékossággal élő hallgatók által igényelt konzultációs lehetőségek megszervezése,
 • javaslattétel a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak segítését szolgáló normatív támogatás felhasználására, a segítségnyújtáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzésére.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a koordinátorok az Egyetem oktatói, akik a koordinátori tevékenységük mellett az oktatói feladataikat is ellátják.

A fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányaival kapcsolatos elvek

A hallgató fogyatékosságára tekintettel a rendelkezésére álló és az Egyetemen benyújtott és elfogadott kérelméhez csatolt szakvélemény alapján kérheti a tanulmányi kötelezettségek teljesítése, illetve a vizsgák alóli részleges vagy teljes felmentését, vagy azok más módon történő teljesítésének engedélyezését.

Az Egyetem a saját Szervezeti és Működési Szabályzatában (SzMR) meghatározottak szerint:

 • bírálja el a fogyatékossággal élő hallgatók segítségnyújtásra, mentességre és kedvezményekre irányuló kérelmét,
 • kerül megbízásra és látja el feladatát a fogyatékossággal élő hallgatók segítését egyetemi és kari részről irányító koordinátor,
 • veheti igénybe a fogyatékossággal élő hallgató – a fogyatékossága típusa és mértéke szerint – az Egyetem által biztosított, illetve más módon rendelkezésre álló személyi és technikai segítségnyújtást és szolgáltatásokat,
 • használhatja fel a fogyatékossággal élő hallgató a speciális jegyzetet, illetve jegyzetet helyettesítő, más módszerű felkészülést segítő technikai eszközöket.

Minden fogyatékossággal élő hallgató által igénybe vehető kedvezmények

A fogyatékossággal élő hallgatók részére az Egyetemen történő nyilvántartásba vételükhöz és az igénybe vehető kedvezmények igényléséhez egységes űrlap (kérvénysablon) áll rendelkezésre, mely elérhető jelen honlap „Kérvénysablonok” menüpontjában.

A fogyatékossággal élő hallgató támogatási ideje (tehát a képzésben felhasználható állami ösztöndíjas félévek száma) – a hallgató kérelmére – legfeljebb négy félévvel megnövelhető.

A fogyatékossággal élő hallgató számára – kérelmére – az Egyetem a tanterv előírásaitól részben vagy egészben eltérő követelményeket állapíthat meg, illetve - figyelemmel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 49. § (8) bekezdésére – azok teljesítésétől el kell tekintenie a (2)-(7) bekezdésében foglalt kedvezmények közül legalább egy, szükség szerint több kedvezmény biztosításával, ha a fogyatékosságot igazoló szakvélemény megállapításai alapján kedvezmény, illetve mentesség biztosítható a hallgató számára. A karok kiegészítései (tanulmányi ügyrendjei) tartalmazhatják, hogy az adott képzési forma, szak esetén milyen kedvezmények vehetők igénybe.

A hosszabb felkészülési időt – amely fogyatékosságok esetén ezen kedvezmény igényelhető – a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított időtartamhoz képest legalább 30%-kal hosszabb időtartamban kell megállapítani.

Halmozott fogyatékosság esetén a TVSz 52. § (2)-(7) bekezdésben foglalt és alább részletesen felsorolt előnyben részesítések bármelyike adható, figyelembe véve a hallgató egyéni szükségleteit.

Indokolt esetben a hallgató kérelmére, a szakvélemény alapján az Egyetem TVSz 52. § (2)-(7) bekezdésben szabályozott és alább részletesen felsorolt kedvezményektől eltérő, további vagy más kedvezményt is biztosíthat a hallgató részére.

A nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alóli mentesítés megilleti azt a fogyatékossággal élő volt hallgatót is, aki záróvizsgát tett és hallgatói jogviszonya megszűnt, de a szakképzettség megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga kötelezettségét nem teljesítette.

Mozgáskorlátozott hallgató esetében alkalmazható kedvezmények:

 • a gyakorlati követelmények teljesítése alóli részleges vagy teljes felmentés, illetve annak más formában történő teljesítése, - az írásbeli vizsga szóbelivel, a szóbeli vizsga írásbelivel történő helyettesítése,
 • mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól,
 • mentesítés a manuális készségeket igénylő feladatok alól azzal, hogy az elméleti ismeretek megkövetelhetők,
 • az írásbeli feladatok megoldásához szükséges speciális eszközök, berendezési tárgyak használatának lehetővé tétele,
 • a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb felkészülési idő biztosítása,
 • az intézményi ügyintézésekhez személyi segítő biztosítása.

Hallássérült (siket, nagyothalló) hallgató esetében alkalmazható kedvezmények:

 • a gyakorlati követelmények teljesítése alóli részleges vagy teljes felmentés, illetve annak más formában történő teljesítése,
 • a szóbeli vizsga írásbelivel történő helyettesítése, szóbeli vizsgáztatás során – hallgatói igény esetén – jelnyelvi vagy orális tolmács biztosítása,
 • mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól,
 • az érthetőség és a megértés szempontjából az előadásokon és vizsgákon az elhangzottak egyidejű írásban való megjelenítése a hallgató részére,
 • minden vizsgáztatás alkalmával segédeszközök, vizuális szemléltetés biztosítása,
 • a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb felkészülési időt kell biztosítása,
 • az intézményi ügyintézésekhez személyi segítő, jegyzetelő tolmács, jelnyelvi tolmács biztosítása.

Látássérült (vak, aliglátó, gyengénlátó) hallgató esetében alkalmazható kedvezmények:

 • a gyakorlati követelmények teljesítése alóli részleges vagy teljes felmentés, illetve annak más formában történő teljesítése,
 • az írásbeli vizsgák helyett a szóbeli vizsga, illetve az írásbeli számonkérés esetén speciális technikai eszközök használata,
 • mentesítés a nyelvvizsga, vagy annak egy része, illetve szintje alól,
 • mentesítés a manuális, vizuális készségeket igénylő feladatok alól, de az elméleti ismeretek megkövetelhetők,
 • az előadások, gyakorlatok és vizsgák alkalmával a kérdések, tételek hanghordozó eszközön, digitálisan, pontírásban vagy nagyításban történő hozzáférhetősége,
 • a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb felkészülési idő biztosítása,
 • az intézményi ügyintézésekhez személyi segítő biztosítása.

Beszédfogyatékos (diszfázia, diszlália, diszfónia, dadogás, hadarás, afázia, orrhangzós beszéd, dizartria, mutizmus, súlyos beszédészlelési és beszédmegértési zavar, centrális pöszeség, megkésett beszédfejlődés) hallgató esetében alkalmazható kedvezmények:

 • a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsga, és a számonkérések esetén speciális technikai eszközök használata,
 • mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól,
 • a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb felkészülési idő biztosítása,
 • az intézményi ügyintézésekhez személyi segítő biztosítása.

Pszichés fejlődési zavarral küzdő hallgató esetében alkalmazható kedvezmények

A diszlexiás-diszgráfiás-diszortográfiás hallgatónál:

 • az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsga vagy szóbeli helyett írásbeli vizsga,
 • írásbeli vizsga esetén a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb felkészülési idő,
 • a vizsgán a szükséges segédeszközök (különösen számítógép, írógép, helyesírási szótár, értelmező szótár, szinonima szótár) biztosítása,
 • mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól.

A diszkalkuliás hallgatónál:

 • mentesítés a számítási feladatok alól, de az elméleti ismeretek megkövetelhetők,
 • a vizsgák alkalmával mindazon segédeszközök használata, amelyekkel a hallgató a tanulmányai során korábban is dolgozott (különösen táblázatok, számológép, konfiguráció, mechanikus és manipulatív eszközök), továbbá hosszabb felkészülési idő biztosítása.

A hiperaktív, figyelemzavarral küzdő hallgatónál:

 • az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsga vagy szóbeli helyett írásbeli vizsga,
 • a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb felkészülési idő biztosítása,
 • vizsgáknál a hallgató várakozási idejének minimálisra csökkentése,
 • az írásbeli feladatok megoldásához szükséges speciális eszközök, berendezési tárgyak alkalmazása,
 • a hosszabb időtartamú vizsga több részletben való megtartása, vagy a vizsga helyiségének elhagyása nélküli szünetek, vagy mozgásos aktivitás engedélyezése, érzelmi megnyilvánulások tolerálása,
 • külön vizsga a többi hallgatótól elkülönítetten, - az egyéni sajátosságok függvényében a szóbeli vizsgáztatás során – hallgatói igény esetén – a kérdések leírása vagy többszöri megismétlése, komplex kérdések részegységekre történő lebontása, segítség az elvárások és kérdések tisztázásához,
 • az előadások, gyakorlatok és vizsgák alkalmával a kérdések, tételek hanghordozó eszközön, digitálisan történő hozzáférhetősége,
 • az intézményi ügyintézésekhez személyi segítő biztosítása.

A magatartásszabályozási zavarral (szocio-adaptív folyamatok zavaraival, az érzelmi kontroll, ön-, vagy mások felé irányuló agresszió, a szorongás, az én-szabályozás gyengeségét mutató magatartásjellemzők, az alkalmazkodóképesség, a célirányos viselkedés, az önszervezés, valamint a metakogníció eltérő fejlődésével) küzdő hallgatónak:

 • az írásbeli vizsga szóbelivel, a szóbeli vizsga írásbelivel történő helyettesítése,
 • a hosszabb időtartamú vizsga több részletben való megtartása vagy szünetek engedélyezése, az egyéni késztetések, érzelmi megnyilvánulások tolerálása,
 • külön vizsga a többi hallgatótól elkülönítetten,
 • a szóbeli vizsgáztatás során – hallgatói igény esetén – a kérdések leírása, az elvárások és kérdések tisztázása, a feltett kérdések, utasítások megfogalmazásának egyszerűsítése, pontosítása,
 • a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb felkészülési idő,
 • az intézményi ügyintézésekhez személyi segítő biztosítása.

Autizmussal élő hallgató esetében alkalmazható kedvezmények:

 • a számonkérés körülményeinek a hallgató speciális szükségleteihez alakítása, az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsga vagy szóbeli helyett írásbeli vizsga,
 • számonkérés során segítségadás az elvárások és kérdések tisztázásához, szóbeli vizsgánál a feltett kérdések, utasítások írásban való megjelenítése, megfogalmazásuk egyszerűsítése,
 • a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb felkészülési idő,
 • mind a kurzusok, mind a számonkérés során speciális eszközök (elsősorban hangrögzítő eszköz, számítógép, értelmező szótár, egyéb támogató, infokommunikációs technológiák) alkalmazása,
 • mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól,
 • a fejlődési zavarából következő nehézségek miatt egyes gyakorlati követelmények alóli mentesítés, vagy ezek teljesítésének megfelelő, nem gyakorlati feladatokkal való helyettesítése,
 • az intézményi ügyintézésekhez személyi segítő biztosítása.

Hogyan tudom igazolni a fogyatékosságomat?

A fogyatékossággal élő hallgató fogyatékosságának típusát és mértékét, annak végleges vagy időszakos voltát a szakvéleménnyel kell igazolja.

Ha a hallgató fogyatékossága, sajátos nevelési igénye már a középfokú tanulmányok ideje alatt is fennállt, és erre tekintettel a tanulmányai, illetve az érettségi vizsga során kedvezményben részesült, a fogyatékosság, sajátos nevelési igény a megyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálati intézmények, illetve azok megyei vagy országos szakértői bizottságként eljáró tagintézményei (valamint jogelődjeik közül a tanulási képességvizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok, és az országos szakértői és rehabilitációs bizottságok) által kibocsátott szakértői véleménnyel igazolható.

Ha a hallgató fogyatékossága, sajátos nevelési igénye a középfokú tanulmányok ideje alatt nem állt fenn, illetve fogyatékosságra, sajátos nevelési igényre tekintettel a tanulmányai és az érettségi vizsga során kedvezményben nem részesült, a fogyatékosság a rehabilitációs szakértői szerv, illetve annak jogelődei által kibocsátott szakértői véleménnyel igazolható.