Különlejárási díjak

Azoknak a hallgatóknak, akik tanulmányaikat a Szent István Egyetemen kezdték meg

MEGNEVEZÉS ÖSSZEG
Késedelmi díjak  
Határidőn kívüli beiratkozás, bejelentkezés - hetente 2.500 Ft
Határidőn túli tantárgyfelvétel, tantárgyanként - hetente 3.500 Ft
Nyári gyakorlat fogadóigazolásának, illetve gyakorlatot igazoló napló határidőn túli leadása - hetente 2.500 Ft
Diploma-/szakdolgozat témaválasztásának késedelmes leadása - hetente 2.500 Ft
Diploma-/szakdolgozat késedelmes leadása - hetente 10.000 Ft
10.000 Ft feletti tételt érintő befizetési kötelezettség késedelmes teljesítése, engedély hiányában - hetente 2.500 Ft
Bármilyen évközi tanulmányi kötelezettség határidőn túli teljesítése, kivéve a jelen mellékletben külön nevesített eseteket 2.500 Ft
Kérelmi díjak  
Munkarend / Telephely / Képzésváltási kérelem 5.000 Ft
Kreditelismerési kérelem 5.000 Ft
Tantárgyfelmentési kérelem, tantárgyanként 4.000 Ft
Kérelem félév státuszának regisztárciós időszakon kívül történő megváltoztatására (aktiválás/passziválás okt. 14-ig/márc.14-ig) 2.500 Ft
Kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem 5.000 Ft
Tantárgy törlési kérelem, tantárgyanként - hetente 2.500 Ft
Tantárgy újrafelvétel, tantárgyanként (BCE-n a korábbi szabályzat szerint felvett, de nem teljesített kreditek díja) 2.000 Ft, max. 40.000 Ft/félév
Dékáni méltányossági kérelem 12.000 Ft
Bármilyen egyéb kérelem (kreditigazolás, transcript, áthallgatás, mérnöki gyakorlat felvétele eltérő félévben) a Felülbírálati kérelem kivételével 1.000 Ft
Egyéb szolgáltatási díjak  
Második és további sikertelen vizsga javítása ugyanabból a tantárgyból 2.500 Ft
Igazolatlan távolmaradás a vizsgáról 5.000 Ft
Kredittúllépés (KKK szerint előírt + 10 %-on felüli), kreditenként 6.000 Ft
Záróvizsga ismétlése első alkalommal 15.000 Ft
Záróvizsga ismétlése második és további alkalommal 25.000 Ft
Részismereti képzés díja 10 kreditig 60 000 Ft, a fölött
kreditenként 6.000 Ft
Vendéghallgatói jogviszony - kreditenként (csak önköltséges hallgatók számára) 6.000 Ft
Érvényesítő matrica pótlása 3.500 Ft
Bármilyen egyéb szolgáltatás igénybevétele az ingyenes szolgáltatásokon kívüli körben - alkalmanként 5 000 Ft
Hitelesítés és másodlat kiállítás szolgáltatási díjai  
Hitelesített magyar nyelvű tantárgyi tematika, tantárgyanként 2.500 Ft
Hitelesített leckekönyv másolat / hitelesített oklevél másolat - oldalanként 500 Ft
Leckekönyv másodlat 20.000 Ft + illeték
Oklevél másodlat 15.000 Ft + illeték
Oklevélmelléklet másodlat 15 000 Ft + illeték
Törzslap- kivonat kiállítása Első példány félévenként
ingyenes, a további 10.000 Ft/példány

További tájékoztatás az alábbi linkre kattintva érhető el: https://szie.hu/Hallgatoknak/Vizsgaszabalyzat

Azoknak a hallgatóknak, akik tanulmányaikat a Budapesti Corvinus Egyetemen kezdték meg

DÍJ MEGNEVEZÉSE DÍJ MÉRTÉKE MEGJEGYZÉS
Nyelvi képzés díja 20.000 forint/félév (2 tanóra/hét) HTJSz 31.§ (3) d) pontban meghatározottak szerint.
Adminisztratív kötelezettség mulasztása
Késedelmes beiratkozás/ bejelentkezés 2.000 forint/megkezdett hét Az oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes engedélyével.
Szakirány-választás késedelme 4.200 Ft/megkezdett hét

- teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 4 százaléka száz forintra kerekítve/megkezdett hét
- teljesítési határidőtől számítva legfeljebb két hétig fogadható el.

Tantárgyfelvétel regisztrációs időszakon kívüli módosítása 4.200 Ft/tantárgy - teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 4 százaléka száz forintra kerekítve/tantárgy
- határidőtől számítva legfeljebb két hétig fogadható el.
Igazolások késői leadása/ bemutatása 4.200 Ft/megkezdett hét teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 4 százaléka száz forintra kerekítve/megkezdett hét
Fizetési kötelezettség mulasztása
Befizetési kötelezettség mulasztása   Ptk. 6:44. § (4) bekezdése alapján a jegybanki alapkamat szerinti összeg
Kollégiumi díj késedelmes befizetése 500 forint/ megkezdett hét  
Tanulmányi kötelezettség mulasztása    
Évközi tervezési feladat késedelmes teljesítése 1.000 forint/hét A kötelezettség teljesítési határidejétől számítva legfeljebb két hétig fogadható el.
Kérelmek    
Kreditátviteli kérelem 4.200 Ft/kérelem Teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 4 százaléka száz forintra kerekítve/kérelem.
Méltányossági kérelem 12.600 Ft/kérelem Teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 12 százalékaszáz forintra kerekítve/kérelem.
Szak - és szakirányváltási kérelem 4.200 Ft/kérelem Teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 4 százalékaszáz forintra kerekítve/kérelem.
Átvételi kérelem 8.400 Ft/kérelem - teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 8 százaléka száz forintra kerekítve/kérelem
- más felsőoktatási intézmény hallgatója által fizetendő.
Szakdolgozat késedelmes leadásának kérelme 4.200 Ft/nap - teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 4 százaléka száz forintra kerekítve/nap
- a kötelezettség teljesítési határidejétől számítva legfeljebb egy hétig fogadható el.
Kérelem félév státuszának megváltoztatására (aktiválás/passziválás) regisztrációs időszakon kívül 2.000 forint/kérelem  
Vizsgákhoz és tantárgyfelvételhez kapcsolódó díjak
Vizsgaismétlési díj 2.000 forint Első alkalommal ingyenes.
Szigorlat/komplex vizsga, alapvizsga ismétlési díja 4.000 forint Első alkalommal ingyenes.
Záróvizsga ismétlési díja
a) első ismétlés esetén
b) második és további ismétlés esetén

a) 10.000 forint
b) 50.000 forint
 
Sikeres vizsga javítása ingyenes Egy félévben egy (a TVSZ 27. § (3) bekezdésében meghatározott esetben két) alkalommal vehető igénybe.
Kredittúllépési díj az összes előírt kreditet tíz százalékkal meghaladó teljesített tantárgyak esetén a képzési ciklus végén 2500Ft/kredit. Államilag támogatott képzésben a hallgató az összes előírt kreditet tíz százalékkal meghaladó kreditértékű tárgyat költségtérítés fizetése nélkül vehet fel. Az ezen felül teljesített tantárgyakért díjat kell fizetni.
A vizsgáról igazolatlan távolmaradás („nem jelent meg”) díja 3000Ft/alkalom HTJSZ 31. § (7/A) bekezdésében meghatározottak szerint
Felvett, de nem teljesített kredit - magyar nyelvű tárgyak esetében 1500 Ft/kredit
- idegen nyelvű tantárgyak esetében 3000 Ft/kredit
Felvett, de nem teljesített tantárgyakért az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatónak – a határontúli képzésben résztvevők kivételével – díjat kell fizetnie a leckekönyv lezárása után. Ezen díj mértéke maximum 40.000 forint/hallgató/félév.
Testnevelés felvétele az operatív tanterv ajánlásától eltérő félévben 2.000 Ft/alkalom A tanulmányaikat a 2009/2010-es tanévben vagy azt megelőzően alapképzésben megkezdett hallgatók által fizetendő díj.
Testnevelés újrafelvétele nem teljesítés esetén 2.000 Ft/alkalom A nem teljesítéssel érintett félév végén fizetendő.
Kártérítés a hallgató hibájából okozott kár összege Ptk.- ban meghatározottak szerint.
Diákigazolványhoz kapcsolódó díjak
Érvényesítő matrica elvesztése esetén 3.500 Ft 362/2011. Korm. rendelet 39.-40. §-aiban meghatározottak szerint

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről: Melléklet a törvény 29. § (4) bekezdéséhez az egyes államigazgatási eljárások külön illetékéről, VIII. Az iskolai, tanfolyami bizonyítványmásolat, másodlat illetéke: „Iskolai bizonyítvány - ideértve a felsőfokú oktatási intézmény által kiállított oklevelet is -, továbbá a tanfolyami bizonyítvány másolatának, másodlatának kiállításáért 2000 forint illetéket kell fizetni.