Tantárgyak típusai

Az egyes szakokra és oktatási formákra (munkarendekre) meghatározott tantervek az alábbi három tantárgytípust tartalmazzák:

  • kötelező („A”) tárgyak;
  • kötelezően választható („B”) tárgyak és
  • szabadon választható („C”) tárgyak.

A kötelező („A”) tantárgyak a képzés alapjait jelentik, felvételük és teljesítésük minden - az adott szakon tanulmányokat folytató - hallgató számára kötelező. Az alapképzési szakokon és a mesterképzési szak egy részén e tantárgyak esetében tárgyfelvételi kényszerrendezés van érvényben, azaz a tantárgyak teljesítésének sorrendje kötött. Indokolt esetben az „A” tantárgyak görgethetők (ismételten felvehetők), de a további ráépülő tantárgyak felvétele csak az egyes képzések tantervében megadott előfeltétel teljesítése esetén történhet.

Egy tárgy felvételének előfeltétele lehet részleges vagy teljes. Részleges előfeltétel esetén a ráépülő tárgy már a félévi aláírás megszerzésével felvehető, de vizsgát tenni csak az előfeltételként megadott alapozó tárgy teljesítése után lehet. Teljes előfeltétel esetén a tárgyfelvétel feltétele az alapozó tárgy vizsgájának megléte.

A kötelezően választható („B”) tárgyak szakirány/specializáció/szakmai modul orientáltak, valamelyik javasolt félévben, általában az alapját jelentő kötelező („A”) tárgy vizsgáját követően vehetők fel. Amennyiben egy kötelezően választható tárgy valamely szakirányhoz/specializációhoz/szakmai modulhoz elő van írva, a tárgy teljesítése nélkül végbizonyítvány (abszolutórium) nem szerezhető és a hallgató záróvizsgára nem bocsátható!

A szabadon választható („C”) típusú tárgyak a hallgatók érdeklődésének, a tudomány fejlődésének és a társadalmi szükségleteknek megfelelően szabadon (fakultatívan) választhatók. Mindegyik karon a kar saját tanszékei és az adott képzésben részt vevő más kari tanszékek bevonásával rendkívül széles szabadon választható tárgykínálat került kialakításra, mely tanévente aktualizálásra kerül. Az adott félévre az adott képzésen meghirdetett szabadon választható tárgyak listája elérhető a Neptunon a Tárgyak – Tárgyfelvétel menüpont alatt. A felületen a tárgytípusok közül az „egyéb szabadon választható tárgyak”-at kell kiválasztani, így megjelenik a mintatantervhez hozzárendelt összes szabadon választható tárgy.

A hallgató szabadon választható tárgyat az intézmény minden tárgya közül is választhat („Minden további intézményi tárgy” opció választása), azonban ezen tárgyak sok esetben más képzés kötelező tantárgyai vagy nem a Budai Campuson kerülnek oktatásra vagy más munkarend (tagozat) hallgatói részére kerültek meghirdetésre. Amennyiben más karról kíván szabadon választható tárgyat felvenni a „Minden intézményi tárgy” alatt elérhető tantárgyak közül, a tárgyfelvétel előtt mindenképpen javasolt megkeresni a tantárgy oktatóját, hogy a tantárgyi előkövetelményekkel és követelményekkel tisztában legyen.

Nappali munkarendben tanulmányokat folytató hallgató szabadon választható tárgyként sem veheti fel levelező munkarendű képzés tárgyát, azonban a levelező munkarendű képzésben részt vevő hallgatók – amennyiben az óralátogatási kötelezettségeket vállalni tudják – felvehetnek nappali munkarendben oktatott szabadon választható tárgyat.

A szabadon választható tárgyak kizárólag minimális hallgatói létszám elérése esetén indulnak, ezért a tárgyfelvételi időszakban folyamatosan nyomon szükséges követni, hogy az adott tantárgy indulni fog-e vagy sem és amennyiben nem indul, akkor a szükséges kreditmennyiség eléréséhez ajánlott más – induló – szabadon választható tárgy választása.

A szabadon választható tárgyak minimális indítási létszámai az egyes karokon:

  • Élelmiszertudományi Kar: nappali munkarendben magyar nyelven 15 fő, nappali munkarendben angol nyelven 10 fő;
  • Kertészettudományi Kar: nappali munkarendben magyar nyelven 10 fő, nappali munkarendben angol nyelven 5 fő, levelező munkarendben 5 fő
  • Tájépítészeti és Településtervezési Kar: magyar és angol nyelvű képzésben egyaránt 4 fő.

A Kertészettudományi Karon és a Tájépítészeti és Településtervezési Karon a kötelező és a kötelezően választható tantárgyakhoz kapcsolódó egy vagy néhány napos terep- és üzemi gyakorlatok, valamint a naposi szolgálat a fenológiai vagy egyéb szempontból kívánatos időszakban, egy hetes vagy több napos blokkokban szakítják meg a szorgalmi időszakokat. A több terepgyakorlati csoport esetén gyakorlatokon való részvétel nem a tantárgyak csoportbeosztása szerint történik, hanem a NEPTUN rendszerben a tantárgynál külön kell rájuk jelentkezni. A terepgyakorlatok teljesítése kötelező!

Minden tantárgynak van egy kredit értéke. A kredit a tanulmányi követelmények teljesítésére fordított feltételezett hallgatói tanulmányi idő mértékegysége, amely a tanulmányokban való előrehaladást is jelzi. A kreditakkumuláció a kreditek gyűjtése a tanulmányok végzése során, a tanulmányok befejezéséig a kreditek összegződnek. Az egyes tanulmányi követelményekhez rendelt kredit a félév végi igazoló aláírás és a mintatantervben/operatív tantervben előírt értékelési eljárás teljesítése után kerül jóváírásra.