Vizsgáztatás rendje

Vizsgára jelentkezni a Neptun rendszer VizsgákVizsgajelentkezés menüpontján keresztül lehet. A vizsgára jelentkezni, ill. vizsgáról lejelentkezni a vizsga kezdete előtt nap déli 12.00 óráig lehet. Egyazon tárgyból egy időben csak egy vizsgára lehet bejelentkezni.

Amennyiben valamely tárgyból a tantárgy követelményrendszere szerint van lehetőség megajánlott jegy megszerzésére, akkor a tantárgyból csak abban az esetben kell a hallgatónak vizsgát tennie, ha a megajánlott jegynél jobb eredményt szeretne elérni. Amennyiben a megajánlott jegy a hallgató számára elfogadható, akkor azt a Neptunon mindenképpen el kell fogadni a vizsgaidőszak utolsó napjáig. A félév lezárását követően a megajánlott jegy elfogadására nincs lehetőség!

A hallgató a vizsgát csak akkor kezdheti meg, ha a személyazonosságát hitelt érdemlő módon (pl. diákigazolvány, személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány útján) igazolni tudja. A vizsga megkezdésekor a hallgatónak a jelenléti ívet alá kell írnia.

Szóbeli vizsgára érdemes vinni a Neptunról kinyomtatható kurzusfelvételi lapot (TárgyakFelvett kurzusok menüpont, Felvett kurzusok nyomtatása gomb, majd a felugró ablakban a megfelelő nyomtatási sablon kiválasztása és nyomtatása), melyre a hallgató ezen igénye esetén a vizsgáztató vizsga végén ráírja az eredményt. A kurzusfelvételi lapon minden felvett tárgya és kurzusa szerepel, de azon természetesen csak a szóbeli vizsgák eredményét kell rögzíteni. Az űrlap sajátosságaiból adódóan, ha egy tárgynak elméleti és gyakorlati kurzusa is van, akkor mindkettő szerepel a kurzusfelvételi lapon. A hallgató megteheti, hogy minden szóbeli vizsgájára külön kurzusfelvételi lapot nyomtat, így a vizsgáztató oktató nem ismerheti meg, hogy más tárgyakból a hallgató milyen eredményt ért el.

Az írásbeli vizsgát az oktatónak a vizsgát követő 2 munkanapon belül kell kijavítani és az eredményt a Neptunban rögzíteni. Szóbeli vizsga esetén a vizsgát követően 2 munkanapon belül kell az eredményt a Neptunon rögzíteni.

Írásbeli dolgozatát a hallgató az eredmény kihirdetéskor, de legkésőbb az eredményhirdetést követő 2 munkanapon belül, a tanszék/intézet által megjelölt időpontban megtekintheti, amikor is a vizsgáztatók a jogos reklamációkat orvosolják.

Amennyiben a hallgató vizsgája sikertelen (elégtelen érdemjegyet szerez), akkor a félévre még két alkalommal jelentkezhet vizsgára (javító vizsga, ismétlő javító vizsga), tehát egy félévben egy tárgyból összesen 3 alkalommal lehet vizsgát tenni. Egy tantárgyból a hallgató összesen 6 alkalommal tehet vizsgát. A felhasznált vizsgaszámba azon vizsgák nem számítanak bele, melyekre a hallgató a Neptunon feljelentkezett, de a vizsgán nem jelent meg, ugyanakkor igazolatlan távolmaradás esetén a távolmaradási díjat kell fizetnie. Amennyiben a hallgató valamely vizsgaidőpontra feljelentkezik, de a vizsgán nem jelenik meg és a vizsgáról való távolmaradását igazolni nem tudja, akkor távolmaradási díjat köteles fizetni.

Amennyiben a hallgató a vizsgáról történt távolmaradását tudja igazolni (pl. betegség), akkor a távolmaradás igazolására vonatkozó kérelmét és az igazoló dokumentumot legkésőbb a vizsgaidőszak utolsó napjáig szükséges benyújtania a tantárgyért felelős tanszéken. Igazolt távollét esetén a távolmaradási díjat nem kell megfizetni.